Regresná terapia

Regresná terapia je hlbinná a účinná metóda, ktorá umožňuje riešiť široké spektrum problémov, s ktorými sa v živote stretávame.

Ide o jedinečný spôsob terapeutického procesu, kedy nájdením príčin problémov v minulosti, ich následným pochopením a spracovaním, oslobodzujeme seba samých tu v prítomnosti. 

Regresnou terapiou efektívne riešime mentálne, psychické, psychosomatické, či zdravotné problémy, ale aj problémy vzťahové, osobné a osobnostné. 

Dnešná doba prináša nadmerný stres a záťaž, neistotu a mnoho tlakov. Tento negatívny aspekt vplýva nielen na náš život, naše telo a zdravie, ale aj na našu myseľ a dušu.

Okrem vonkajšieho sveta nás významne ovplyvňuje aj náš svet vnútorný. Ten je vyskladaný našimi presvedčeniami, skúsenosťami, predstavami či zažitými nepríjemnými udalosťami. 

Jeho súčasťou sú aj zdedené predispozície, natiahnuté programy a vzorce správania či už od rodičov, alebo okolia, rôzne bloky, modely správania, či genetika.

Ak zhrnieme vonkajší a vnútorný svet – výsledný stav bytia pre nás nemusí byť úplne komfortný. Toto všetko dokážeme v súčasnosti prostredníctvom techník regresnej terapie efektívne zmeniť.

Regresná terapia pracuje s našou mysľou, psychikou, podvedomím a vedomím takým spôsobom, aby nás minulosť prestala ovplyvňovať a aby sme mohli žiť slobodný a plnohodnotný život v prítomnosti. 

PRIEBEH TERAPIE

Terapeutické sedenie prebieha v príjemnom a kľudnom prostredí a trvá 2 hodiny.  

V rámci sedenia začíname s klientom rozhovor o téme / probléme, ktorý budeme riešiť. Rozprávame sa s klientom čo ho trápi, ako ho to ovplyvňuje, ako to vníma on sám, ako sa to v jeho živote prejavuje a samozrejme čo by rád zmenil.

Už táto časť sedenia je terapeutická a liečivá. 

Klientovi prichádzajú nové uvedomenia, nové pohľady na život, vhľady na situáciu alebo problém, ktorý rieši. Následne vyberám najefektívnejšiu techniku, ktorou problém / problémy klienta a ich príčiny spracujeme.

K dispozícii máme viacero techník. /technika detstvo, technika prenatálneho obdobia, vzťahová technika, základná a osobnostná vzťahová technika/. Výber techniky závisí vždy od klienta, od toho ako komunikuje o probléme, ako sa o ňom vyjadruje.

Najčastejšie používané techniky v súčasnej regresnej terapii sú technika detstvo a technika prenatálneho obdobia. Tieto dve techniky sú v posledných rokoch najefektívnejšie, prinášajú najlepšie výsledky a spracovanie problému pre klienta je omnoho jednoduchšie ako nachádzať riešenia v minulých životoch.  

Pre klienta to znamená väčší komfort, skracuje sa čas potrebný na terapeutické sedenie, už počas terapie je možné vnímať novú ľahkosť a jasnosť u klienta a v neposlednom rade sú výsledky po terapii omnoho rýchlejšie a výraznejšie ako v minulosti.

Terapeutický proces vnímam ako osobný, intímny a vysoko efektívny proces, v ktorom môže klient zo seba „zhodiť“ celoživotnú ťarchu, záťaž, či problémy.

Je to proces, kedy je klientovi venovaná 100% pozornosť zo strany terapeuta a klient si môže dovoliť hovoriť o všetkom a bez zábran. Nikdy nie je hodnotený, či súdený – dostáva sa mu absolútne pochopenie a prijatie.

Klienti sú vedení tým najefektívnejším spôsobom, aby sme dosiahli cieľ terapie – vyriešenie problému, či problémov.

Ako ľudstvo sa neustále vyvíjame a rastieme. To čo nám niekedy trvalo v rámci osobného rozvoja desať rokov – to nám dnes trvá rok. To, čo som si ja v minulosti ako klient v regresnej terapii spracovala za obdobie jedného roka, má dnes klient spracované za jedno terapeutické sedenie.

Stále viac a viac je možné vnímať v terapeutickom procese prichádzajúcu Ľahkosť, Svetlo a Vedenie a to sa ďalej prenáša klientmi do ich vlastných životov.